Odoo CMS - a big picture

Pla estratègic 2018 - 2022

La Fundació Casa d'Empara va treballar en l'elaboració d'un pla estratègic amb l'objectiu de disposar d'un instrument amb capacitat per orientar les accions que s'han de dur a terme per tal d'assolir una posició que permeti desenvolupar amb èxit les funcions que li són pròpies, orientat al futur desitjar i considerat com a òptim, assumint el caràcter propi en què es sustenta la Fundació. 

El resultat va ser un pla estratègic de cinc anys que marca les línees principals de treball de la Fundació de cares al futur. 

En trobareu un resum aquí

Si voleu més informació, podeu contactar amb gerència. 

 

Control econòmic extern (auditoria)

La Fundació Casa d'Empara audita anualment els seus comptes amb una firma auditora independent. 

Pels exercicis 2014 i 2018 l'empresa auditora va ser Comptes i Control auditors, S.L. 

Pels exercicis 2015 a 2017 l'empresa auditora ha estat Morison ACPM

A continuació podeu trobar els resums dels informes d'auditoria dels darrers exercicis    -->     2014      2015      2016      2017      2018

Informació econòmica

Pel que fa als resultats comptables de les activitats principals (residència assistida i centre de dia), la Fundació es troba en una situació d'equilibri precari. 

Es pot dir que la Fundació "no viu" (econòmicament parlant) de la relació d'ingresos i despeses de les activitats principals. 

Gràcies a la gestió del patrimoni (bens mobles i immobles) la Fundació pot complementar els ingressos, fer positius els resultats anuals i tirar endavant la missió fundacional tot invertint al nivell que es requereix per tal d'aconseguir actualitzar amb constància les seves instal·lacions i fer efectiu el pla estratègic 2018-2022. 

Durant l'exercici 2018 s'ha arrencat amb un èxit contingut l'activitat de gestoria de formació (Campus FEATE). El resultat ha estat modestament positiu. 

Per l'exercici 2018 el resultat de les activitas principals ha empitjorat de forma conjuntural, si bé s'ha mantingut en una tesitura positiva. És feina de l'equip gestor reconduir les desviacions per poder tirar endavant de forma sostenible el projecte de la Fundació. 

A continuació podeu trobar els comptes de resultats de la Fundació (residència assistida i centre de dia)   -->     2012    2013     2014      2015    2016     2017    2018

Informació subvencions rebudes

Tal com consta a la comptabilitat de la Fundació, les subvencions rebudes en els darrers exercicis són les següents: 

-2019--> Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials) - 3.734,12€

                      Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció d'ajuts econòmics en els tributs municipals per atendre situacions especials) - 1.528,87€

                      Ajuntament de Vilanova i la Geltrú (subvenció per entitats) - 1.474,00€

-2018-->   Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 1.956,77€

                        Diputació de Barcelona - 1.212,65€

                        Departament de treball, afers socials i famílies -  18.876€ 

-2017-->   Diputació de Barcelona - 1.232,85€

                        Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 2.841,50€

                        Departament de treball, afers socials i famílies - 20.000€

-2016 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 2.100€

                        Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - 20.000€

-2015 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 2.000€

-2014 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 2.000€

-2013 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 7.800€