Odoo CMS - a big picture

Control econòmic extern (auditoria)

La Fundació Casa d'Empara audita anualment els seus comptes amb una firma auditora independent. 

Pels exercicis 2012 a 2014 l'empresa auditora va ser Comptes i Control auditors, S.L. 

Per l'exercici 2015 a 2017 l'empresa auditora ha estat Morison ACPM

A continuació podeu trobar els resums dels informes d'auditoria dels darrers exercicis    -->     2012      2013      2014      2015    2016

Informació econòmica

Pel que fa als resultats comptables de les activitats principals (residència assistida i centre de dia), la Fundació es troba en una situació d'equilibri precari. 

Es pot dir que la Fundació "no viu" (econòmicament parlant) de la relació d'ingresos i despeses de les activitats principals. 

Gràcies a la gestió del patrimoni fundacional (bens mobles i immobles) la Fundació pot complementar els ingressos, fer positius els resultats anuals i tirar endavant la missió fundacional tot invertint al nivell que es requereix per tal d'aconseguir actualitzar amb constància les seves instal·lacions. 

A continuació podeu trobar els comptes de resultats de les activitats principals de la Fundació (residència assistida i centre de dia)   -->     2012    2013     2014      2015    2016

Informació subvencions rebudes

Tal com consta a la comptabilitat de la Fundació, les subvencions rebudes en els darrers exercicis són les següents: 

-2018-->

-2017-->   Diputació de Barcelona - 1.232,85€

                        Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 2.841,50€

                        Departament de treball, afers socials i famílies - 20.000€

-2016 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 2.100€

                        Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad - 20.000€

-2015 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 2.000€

-2014 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 2.000€

-2013 -->  Ajuntament de Vilanova i la Geltrú - 7.800€